دانلود کتاب هایدگر و هستی و زمان جاناتان ری

دانلود کتاب هایدگر و هستی و زمان جاناتان ری

دانلود کتاب هایدگر و هستی و زمان جاناتان ری

کتکتاب هایدگر و هستی و زمان جاناتان ری از یک مقدمه و یک بخش تشکیل شده‌است. هایدگر در مقدمه این کتاب به ضرورت پرداختن به پرسش دربارهٔ بودنیا هستیاشاره می‌کند. وی این ضرورت را بر دوپایه وجودشناسی و هستی شناسی تشخیص می‌دهد. بر پایه اول موضوع اصلی خود بودن است و انسان نیز از آن منظر دیده می‌شود. بر پایه دوم منظر بودنی هااست که محور است. بخش اصلی کتاب خود مشتمل بر دو بحث کلی است یکی تحلیلی بنیادین دازاین (Dasein) و دیگری هستی و زمان هر یک از…

نوشته دانلود کتاب هایدگر و هستی و زمان جاناتان ری اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده. پدیدار شد.