شیمی کربانیون

شیمی کربانیون

شیمی کربانیون

چکیده:
شیمی کربانیون مانند همه رشته های دیگر علوم بطور کامل گسترش یافته است‌. بنابراین درزمان کنونی نمی توان مقاله ای تهیه کردکه تمام شیمی کربانیون را در برگیرد.دراین مقاله کوشش خواهد شد که قسمتی از نتایج تحقیقاتی که دراین زمینه شده است نشان داده شود. اولین قسمت مقاله بهمراه مکانیسم نوآرایی و یتیج (witting Rearrangement) میباشد نشان می دهد که شیمی کربانیون مسائلی را درمورد کاتیون یا رادیکال آزاد معلوم و در اختیار شیمیدان قرار می دهد که برای توجیه…

نوشته شیمی کربانیون اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده. پدیدار شد.