مقاله بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی

مقاله بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی

مقاله بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی

سازه های هیدرولیکی
عنوان مقاله : بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی
شرح مختصر : هدف در این تحقیق، محاسبه بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی است که در اینجا شش سازه ی سد، سرریز، دریچه، حوضچه آرامش، کالورت، و پایه های پل را به تفکیک بررسی می کنیم.فهرست :
مقدمه
سدها
فهرست بارها
بار اولیه
بار آب water load
بار ناشی از وزن selfweight load
بارهای ناشی از تراوش seepage loads
بارهای ثانویه
بار رسوب sediment load
بارموج هیدرودینامیکی hydrodynamic wave load
بار یخ ice load
بار…

نوشته مقاله بارهای وارد بر سازه های هیدرولیکی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده. پدیدار شد.