بایگانی دسته ها: آموزش مسایل زناشویی

فصل سوم: حل مسئله: حذف حالت های نامطلوب

فصل سوم: حل مسئله: حذف حالت های نامطلوب سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث حل مسئله و حدف حالت های نامطلوب از مباحث فصل سوم… ادامه مطلب »

فصل پنجم: جمع و تفریق اعداد اعشاری

فصل پنجم: جمع و تفریق اعداد اعشاری سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث جمع و تفریق اعداد اعشاری از مباحث فصل پنجم کتاب ریاضی پایه چهارم… ادامه مطلب »

فصل سوم: ضرب دو عدد دو رقمی

فصل سوم: ضرب دو عدد دو رقمی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث ضرب دو عدد دو رقمی از مباحث فصل سوم کتاب ریاضی پایه چهارم… ادامه مطلب »

فصل پنجم: اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی

فصل پنجم: اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی از مباحث فصل پنجم کتاب ریاضی… ادامه مطلب »

فصل سوم: محاسبه ی حاصلضرب

فصل سوم: محاسبه ی حاصلضرب سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث محاسبه ی حاصلضرب از مباحث فصل سوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما… ادامه مطلب »

فصل سوم: محاسبه های تقریبی

فصل سوم: محاسبه های تقریبی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث محاسبه های تقریبی از مباحث فصل سوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما… ادامه مطلب »

فصل سوم: تقسیم و بخشپذیری

فصل سوم: تقسیم و بخشپذیری سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث تقسیم و بخشپذیری از مباحث فصل سوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی… ادامه مطلب »

فصل سوم: تقسیم بر اعداد یک رقمی

فصل سوم: تقسیم بر اعداد یک رقمی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث تقسیم بر عددهای یک رقمی از مباحث فصل سوم کتاب ریاضی پایه چهارم… ادامه مطلب »

فصل سوم: تقسیم بر اعداد دو رقمی

فصل سوم: تقسیم بر اعداد دو رقمی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث تقسیم بر اعداد دو رقمی از مباحث فصل سوم کتاب ریاضی پایه چهارم… ادامه مطلب »

فصل ششم: محیط و مساحت

فصل ششم: محیط و مساحت سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث بدست آوردن محیط و مساحت شکل های گوناگون از مباحث فصل ششم کتاب ریاضی پایه… ادامه مطلب »