بایگانی دسته ها: بازرگانی

The Economist USA – January 2, 2021(مجله اکونومیست-ژانویه 2021)

The Economist USA – January 2, 2021(مجله اکونومیست-ژانویه 2021)   اکونومیست یک مجله هفتگی جهانی است.The Economistبرای کسانی نوشته شده استکه علاقه ای غیر معمول به داشتن اطلاعات کافی و… ادامه مطلب »

The Economist USA – January 2, 2021(مجله اکونومیست-ژانویه 2021)

The Economist USA – January 2, 2021(مجله اکونومیست-ژانویه 2021)   اکونومیست یک مجله هفتگی جهانی است.The Economistبرای کسانی نوشته شده استکه علاقه ای غیر معمول به داشتن اطلاعات کافی و… ادامه مطلب »