بایگانی دسته ها: سایر رشته های پزشکی

بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی (فایل ورد 106 صفحه ای)

بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی (فایل ورد 106 صفحه ای) استافیلوکوکوس اورئوس از عوامل بیماریزای متداول در انسان و دام است… ادامه مطلب »