بایگانی دسته ها: کتاب های پر فروش الکترونیکی

فصل پنجم: حل مسئله: راهبرد رسم شکل و حل مسئله ی ساده تر

فصل پنجم: حل مسئله: راهبرد رسم شکل و حل مسئله ی ساده تر سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث اعداد اعشاری با استفاده از راهبرد… ادامه مطلب »

فصل پنحم: عدد مخلوط

فصل پنحم: عدد مخلوط سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث اعداد مخلوط و نکات تکمیلی آن از مباحث فصل پنجم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای… ادامه مطلب »

فصل پنجم: عدد اعشاری

فصل پنجم: عدد اعشاری سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث معرفی عدد اعشاری از مباحث فصل پنجم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما… ادامه مطلب »

فصل سوم: حل مسئله: حذف حالت های نامطلوب

فصل سوم: حل مسئله: حذف حالت های نامطلوب سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث حل مسئله و حدف حالت های نامطلوب از مباحث فصل سوم… ادامه مطلب »

فصل پنجم: جمع و تفریق اعداد اعشاری

فصل پنجم: جمع و تفریق اعداد اعشاری سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث جمع و تفریق اعداد اعشاری از مباحث فصل پنجم کتاب ریاضی پایه چهارم… ادامه مطلب »

فصل سوم: ضرب دو عدد دو رقمی

فصل سوم: ضرب دو عدد دو رقمی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث ضرب دو عدد دو رقمی از مباحث فصل سوم کتاب ریاضی پایه چهارم… ادامه مطلب »

فصل پنجم: اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی

فصل پنجم: اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث اعداد اعشاری در جدول ارزش مکانی از مباحث فصل پنجم کتاب ریاضی… ادامه مطلب »

فصل سوم: محاسبه ی حاصلضرب

فصل سوم: محاسبه ی حاصلضرب سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث محاسبه ی حاصلضرب از مباحث فصل سوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما… ادامه مطلب »

فصل سوم: محاسبه های تقریبی

فصل سوم: محاسبه های تقریبی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث محاسبه های تقریبی از مباحث فصل سوم کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی برای استفاده ی شما… ادامه مطلب »

فصل ششم: عمود – موازی

فصل ششم: عمود – موازی سلام خدمت دانش آموزان، والدین و معلمان عزیز محتوای آموزشی مبحث خط عمود، رسم خط عمود و دو خط موازی از مباحث فصل ششم کتاب ریاضی… ادامه مطلب »